Đến nhà bạn chơi tự dưng lại trở thành thức ăn cho chim con trai bạn